Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19 tháng 4, 2017

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành

Mã số: 52340103

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân trình độ Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong ngành du lịch.

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

1.2.  Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Có  kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

+ Hiểu và vận dụng các quy định pháp luật về kinh doanh nói chung và kinh doanh du lịch, lữ hành nói riêng;

+ Có kiến thức cơ bản, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành nói riêng, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đại lý lữ hành, thiết kế và điều hành Tour.

- Kỹ năng:

            + Có khả năng lập kế hoạch, lập chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức các hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới về kinh doanh du lịch - lữ hành.

+ Lập kế hoạch và phát triển, đánh giá tài nguyên du lịch, nhu cầu thị trường; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược và chính sách đối với sự phát triển của doanh nghiệp du lịch, lữ hành;

            + Có kỹ năng giao tiếp cơ bản và giao tiếp trong du lịch tốt;

+ Phân tích, đánh giá được kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch;

+  Thành thạo tin học và tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch;  biết cách sử dụng một số phần mềm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, lữ hành.

- Thái độ/đạo đức:

+ Yêu nghề, nhận thức được vị trí của nghề nghiệp trong xã hội; có ý thức quan tâm đến lợi ích cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

+ Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp đồng thời có khả năng làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm, có tinh thần sáng tạo cao.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc ở các cấp độ khác nhau như:

- Điều hành, giám sát và quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn

- Hướng dẫn viên du lịch, Cán bộ tổ chức và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác;

- Có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về du lịch,

- Nghiên cứu khoa học du lịch và giảng dạy về du lịch;

- Các ban quản lý dự án trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

2. Thời gian đào tạo: 04 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 131 Tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học trên toàn quốc có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Được tổ chức theo học chế tín chỉ và thực hiện theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" và Quyết định của Hiệu trưởng về chương trình đào tạo của ngành.

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tên tiếng anh: Tourism and Travel Management

Bậc đào tạo: Đại học

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân trình độ Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong ngành du lịch.

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí minh và đường lối cách mạng Đảng cộng sản việt Nam; Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan trong học tập, nghiên cứu và giải quyết vấn đề thực tiễn;

- Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế, kinh doanh du lịch;

- Vận dụng được những kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, địa lý, khoa học công nghệ, luật pháp… trong kinh doanh du lịch và góp phần tích cực vào nghiên cứu, phát triển du lịch một cách bền vững;

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của khoa học du lịch, có thể hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh trong lĩnh vực du lịch;

- Hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng được những phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và ứng dụng trong du lịch nói riêng; Có kiến thức về nghiệp vụ thuyết trình, giảng dạy trong du lịch.

 

2. Năng lực nghề nghiệp và trách nhiệm

- Có khả năng tự lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực QTKD.

- Tự hình thành năng lực làm việc độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong du lịch.

- Có năng lực nhận định tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh trong lĩnh vực du lịch.

- Có năng lực phân tích tình hình môi trường kinh doanh để xây dựng phương án kinh doanh tổng hợp.

- Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp; Khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh kinh doanh, dám đương đầu với thử thách.

- Có khẳ năng tự định hướng, tự thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau khi phân công. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ công chúng trong kinh doanh.

- Có phương pháp khoa học, khả năng tự hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm trong công tác, hành nghề để nghiên cứu và học tập suốt đời.

3. Kỹ năng

3.1. Kỹ năng cứng

- Biết thu thập thông tin và vận dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp để giải quyết các vấn đề  trong ngành dịch vụ, du lịch. Có khả năng áp dụng và triển khai các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn của nhà nước trong ngành du lịch.

- Có khả năng xây dựng giải pháp và khuyến nghị để giải quyết các vẫn đề thực tiễn trong quản lý, kinh doanh du lịch.

- Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của đơn vị cụ thể.

- Có khả năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng đề xuất phương án, chiến lược sản xuất kinh doanh cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

3.2. Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng trình bày, thuyết trình các vấn đề chuyên môn.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, nghiên cứu, sáng tạo và làm việc theo nhóm, có khả năng thuyết phục và khả năng hòa giải, khả năng cộng tác với các đơn vị phối hợp, các ban ngành liên quan và cộng đồng dân cư.

- Sử dụng thành thạo tin học cơ bản và tin học văn phòng để trình bày các tài liệu và thuyết trình. Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng chuyên nghiệp phục vụ chuyên ngành.

- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và xử lý các thông tin liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch.

- Có kỹ năng phản biện và giải quyết vấn đề, làm báo cáo trình bày dự án và truyền thông trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

4. Yêu cầu về thái độ

- Biết tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc.

- Lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lễ độ, khiêm tốn, kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo. Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường;

- Trung thực, kỷ luật trong công tác, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp. Có lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

- Thực hiện theo quy định của pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước.

5. Yêu cầu về ngoại ngữ:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đạt trình độ tiếng anh B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương /cao hơn.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc:

- Điều hành, giám sát và quản lý tại các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn.

- Hướng dẫn viên du lịch, Cán bộ tổ chức và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác.

- Có thể làm việc tại các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ về du lịch.

- Nghiên cứu khoa học du lịch và giảng dạy về du lịch.

- Các ban quản lý dự án trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

          Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể làm việc, học tập cao hơn tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường Đại học/ học viện trong và ngoài nước.

 


Chia sẻ