Ngành kế toán

28 tháng 4, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

  1. Ngành đào tạo: Kế toán

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh:Accounting

  1. Mã ngành: 52340301
  2. Thời gian đào tạo: 4 năm
  3. Khối lượng kiến thức của toàn khóa: 132 tín chỉ
  4. Loại hình đào tạo: Chính quy
  5. Mục tiêu đào tạo
  1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán, kiểm toán  và tài chính vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng nhu cầu nhân sự trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  1. Về kỹ năng

Trên cơ sở nắm vững các kiến thức chuyên môn, các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán sinh viên có khả năng tổ chức điều hành và hoạch định công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, tổ chức và thực hiện công tác kế toán các phần hành kế toán ở mọi loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế xã hôi... trong nền kinh tế.

  1. Vị trí làm việc của cử nhân sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên kế toán: làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị HCSN, các tổ chức khác và các chương trình/dự án kinh tế - xã hội; có thể đảm nhiệm các vị trí kế toán như: kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, kế toán phân tích, kiểm toán nội bộ và triển vọng trở thành kế toán trưởng.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn: có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính; có triển vọng trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.

- Trợ lý kiểm toán: có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

  1. Các hình ảnh về đào tạo sản phẩm KHCN và việc làm (nếu có)

Chia sẻ