Ngành Khoa học cây trồng.

23 tháng 4, 2018

Tên chương trình:   Chương trình giáo dục đại học ngành Khoa học cây trồng.

Trình độ đào tạo:    Đại học

Ngành đào tạo:       

TiếngViệt: Khoa học cây trồng. 

            Tiếng Anh:Crop Science.

Mã ngành:  7620110 - Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D01; A16          

Loại hình đào tạo:    Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học về Khoa học cây trồng; có kiến thức, kỹ năng, thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lựckhả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

            Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

1.3. Chuẩn đầu ra

1.3.1. Kiến thức

- Kiến thức về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

- Kiến thức cơ sở ngành thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý kinh tế trong nông nghiệp.

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật (sinh lý, sinh hoá, đất, phân bón, chọn tạo cây trồng, gieo trồng, kỹ thuật canh tác và bảo vệ các loại cây trồng nông nghiệp). Vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất.

1.3.2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề hiện thời của khoa học cây trồng.

- Kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng.

- Kỹ năng tổ chức, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và phát triển bền vững.

1.3.3. Thái độ

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt.

- Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong mọi công việc.

- Quan hệ xã hội tốt và đúng mực.

1.4. Vị trí làm việc

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng sẽ công tác tại các cơ quan quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trong lĩnh vực liên quan.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như Jica, Counterpark, NGO, …

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh     

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường Đại học Lâm nghiệp.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Được tổ chức theo học chế tín chỉ và thực hiện theo văn bản hợp nhất Số17/VBHN-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của ngành học là 130 và thoả mãn các điều kiện khác theo quy chế hiện hành sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

6.Thang điểm đánh giá học phần:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Theo văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ.


Chia sẻ

Crop Science.mp4 Crop Science.mp4

Thư viện video

Crop Science.mp4