Ngành Khuyến nông

28 tháng 4, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA LÂM HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIỚI THIỆU NGÀNH KHUYẾN NÔNG

 

Ngành Khuyến nông trình độ đại học hiện nay được Trường Đại học Lâm nghiệp giao cho bộ môn Khuyến nông & PTNT, Khoa Lâm học quản lý, thời gian đào tạo 4 năm, bắt đầu tuyển sinh đào tạo từ khoá 58 ( 2013-2017). Trước đây theo công báo của Bộ GD&ĐT có tên là ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn và Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn từ khoá 52 đến khoá 57 ( Từ năm 2007- 2013) và cũng được Trường Đại học Lâm nghiệp giao cho bộ môn Nông lâm kết hợp, Khoa Lâm học quản lý. Từ năm 2015 bộ môn Nông lâm kết hợp được đổi tên là bộ môn Khuyến nông & PTNT.

1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt:    Khuyến nông           

            Tiếng Anh:    Agricultural Extension        

2. Mã ngành:  52620102                 

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy              

6. Mục tiêu đào tạo

         6.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học ngành Khuyến nông có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp quản lý, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu nông - lâm nghiệp và tư vấn dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn.

6.2. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, hiện đại, cần thiết về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

- Có kiến thức về khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn

- Nắm vững các kiến thức về khuyến nông và phát triển nông thôn

6.3. Kỹ năng

- Phân tích tổng hợp, tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ, truyền thông và tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người dân

- Tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động khuyến nông

- Tổ chức đào tạo, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân và cộng đồng

- Thiết kế, nghiên cứu, triển khai các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Thiết kế, biên tập và triển khai các chương trình truyền thông về nông nghiệp và nông thôn.

        6.4. Thái độ

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn...

- Có đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đúng mực với người dân và cộng đồng

- Tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

- Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn các cấp

- Các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các trang trại nông - lâm nghiệp

- Ban dân tộc miền núi, Ban định canh định cư, tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp

- Các viện nghiên cứu về nông lâm ngư nghiệp và PTNT

- Các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Các Trường đào tạo về khuyến nông và phát triển nông thôn...

- Cơ quan truyền thông các cấp ( Ban – Chương trình – Kênh truyền hình – Phát thanh về nông nghiệp và PTNT)

- Các hợp tác xã, cộng đồng thôn/bản

8. Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm

Tham gia hướng dẫn người dân lập kế hoạch phát triển sinh kế(Điện Biên, 2012)

Sinh viên K56 Khuyến nông thực hành tập huấn cho nông dân Kỳ Sơn, Hoà Bình: Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn

Bộ môn Khuyến nông & PTNT tập huấn cho cán bộ khuyến nông các tỉnh Bắc trung bộ tại thành phố Vinh, 2011.

                                                                        Hà nội, ngày 9 tháng 10 năm 2016

P. CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

Lê Xuân Trường

 

CN BỘ MÔN KN&PTNT

 

 

Phạm Quang Vinh

 


Chia sẻ