Ngành Lâm sinh

23 tháng 4, 2018
  1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH LÂM SINH

 

TT

Học phần

Tổng số tín chỉ

Thời lượng (tiết)

HP tiên quyết

Lên lớp

Thực hành/ thí nghiệm

Lý thuyết

Bài tập/ thảo luận

Bài tập lớn

 

 

 

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

 

A.  Kiến thức giáo dục đại cương:  45

I

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

5

60

60

15

30

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

25

5

10

 

 

 

 

1

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

35

35

10

20

 

 

 

 

1

II

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ngoại ngữ, Tin học, KHTN, Công nghệ và Môi trường

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.I

Kiến thức bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh v¨n  1

4

45

45

15

30

 

 

 

 

 

5

Anh v¨n  2

3

30

30

15

30

 

 

 

 

4

6

Anh v¨n  3

3

30

30

15

30

 

 

 

 

5

7

Anh văn 4

2

20

20

10

20

 

 

 

 

6

8

Toán cao cấp B

3

30

30

15

30

 

 

 

 

 

9

Xác suất thống kê

3

35

35

10

20

 

 

 

 

 

10

Tin học đại cương

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

11

Hoá học đại cương

3

30

30

5

10

 

 

10

20

 

12

Sinh học đại cương

2

22

22

 

 

 

 

8

16

 

13

Di truyền học

3

30

30

5

10

 

 

10

20

 

14

Sinh thái học

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

15

Hoá phân tích

2

22

22

 

 

 

 

8

16

11

IV.II

Kiến thức tự chọn

2/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Pháp luật đại cương

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

17

Khí tượng- Thuỷ văn

2

20

20

5

10

 

 

5

10

 

18

Hóa sinh  đại cương

2

25

25

10 

 

 

 

 

12, 15

19

Sinh thái môi trường

2

20

20

5

10

 

 

 

 

 

20

Biến đổi khí hậu đại cương - BBC

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở  ngµnh

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I

Kiến thức bắt buộc

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

22

Thực vật học

2

22

22

 

 

 

 

8

16

12

23

Cây rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

22

24

Sinh lý thực vật

3

30

30

 

 

 

 

15

30

12

25

Sinh thái rừng

3

30

30

10

20

 

 

5

10

14, 23

26

Bảo vệ thực vật

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

27

Trắc địa

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

28

Khoa học đất

3

30

30

 

 

 

 

15

30

11

29

Thống kê sinh học

3

30

30

 

 

 

 

 15

30 

9

I.II

Kiến thức tự chọn

4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Đa dạng sinh học

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

31

Quản lý lửa rừng

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

32

Lâm sản ngoài gỗ

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

33

Khoa học gỗ đại cương

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

34

Sinh thái cảnh quan

2

25

25

10 

 

 

 

 

 

35

Địa lý sinh thái rừng

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

36

Tiếng Anh chuyên ngành

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiến thức ngành

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I

Kiến thức bắt buộc

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Giống cây rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

13

38

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

2

20

20

10

20

 

 

 

 

28

39

Điều tra rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

23, 29

40

Nông lâm kết hợp 1

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

41

Kỹ thuật lâm sinh

3

30

30

 

 

15

45

 

 

23, 25

42

GIS và Viễn thám

3

30

30

 

 

 

 

15

30

27

43

Kinh tế Lâm nghiệp

3

20

20

 

 

10

30

 

 

 

44

Rừng ngập mặn

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

45

Trồng rừng

3

30

30

 

 

10

30

5

10

28, 37

46

Kỹ thuật trồng một số loài cây Lâm nghiệp

2

30

25

5

10

 

 

 

 

45

47

Sản lượng rừng

2

20

20

 

 

 

 

10

20

39

48

Quản lý rừng phòng hộ

2

20

20

10

20

 

 

 

 

46

49

Quy hoạch lâm nghiệp

4

40

40

10

20

10

30

 

 

39,43

50

Quản lý sử dụng đất

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

II.II

Kiến thức tự chọn

4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Quản lý rừng bền vững

2

20

20

 

 

10

30

 

 

38, 47

52

Động vật rừng 1

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

53

Khai thác lâm sản

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

54

Quản lý dự án lâm nghiệp

2

25

25

5

10

 

 

 

 

43

55

Kỹ thuật  lâm sinh chuyên đề

2

25

25

5

10

 

 

 

 

46

56

Quan trắc sinh thái học

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

57

Quản lý phát thải các bon trong lâm nghiệp - FCEM

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

D. Thực tập nghề nghiệp: 10 tín chỉ

TT

Đợt thực tập

Nội dung thực tập

Số tín chỉ

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

- Trắc địa

- Cây rừng

- Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

- Sinh thái rừng

 

4

 

Học kỳ 5

2

Thực tập nghề nghiệp 2

- Điều tra rừng

- Kỹ thuật lâm sinh

- Giống cây rừng

 

3

 

Học kỳ 6

3

Thực tập nghề nghiệp 3

-  Trồng rừng

- Quy hoạch lâm nghiệp

- Rèn nghề

 

3

 

Học kỳ 7

 

Tổng số tín chỉ : 134

II.GIỚI THIỆU

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:     

Tiếng Việt: Lâm sinh               

Tiếng Anh: Silviculture

- Mã số ngành đào tạo: 7620205

- Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư

- Thời gian đào tạo: 04 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư Lâm sinh

+ Tiếng Anh: Silviculture Engineer

-   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

2.  Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung:

Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn nhân lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ kỹ thuật lâm sinh.

- Mục tiêu cụ thể:

Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

3.  Phương thức tuyển sinh

* Theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 4 tổ hợp

* Theo kết quả học tập ở bậc TPHT (Học bạ THPT)

III.Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong hầu hết các cơ quan, đơn vị có liên quan như:

- Các cơ quan nhà nước về nông, lâm nghiệp; cơ quan kiểm lâm, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, doanh nghiệp lâm nghiệp; khuyến lâm và phát triển nông thôn.

- Viện nghiên cứu đào tạo về lâm nghiệp; sinh thái tài nguyên và môi trường, quản lý bền vững gắn liền với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lâm nghiệp và phòng chống  biến đổi khí hậu.

- Các công ty tư vấn lâm nghiệp, giám sát các công trình lâm sinh

IV.CHUẨN ĐẦU RA

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

Kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên, phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu ngành; kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh; kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý sự án; có khả năng luận cứ về chính sách; kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng chuyên môn

- Có khả năng:

+ Sử dụng thành thào các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng;

+ Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp các cơ sở sản xuất và nghiên cứu;

+ Tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương;

2.2. Kỹ năng bổ trợ:

- Các kỹ năng cá nhân

+ Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;

+Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc;

+ Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời.

-  Làm việc theo nhóm

+ Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ chung của nhóm;

+ Biết điều hành hoạt động của nhóm nhằm đạt mục tiêu;

+ Biết phát triển nhóm làm việc;

+ Biết lãnh đạo nhóm;

+ Biết làm việc với các nhóm khác nhau.

- Các kỹ năng bổ trợ khác

+ Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc đặc thù của ngành.

3. Về phẩm chất đạo đức

*  Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có lối sống lành mạnh;

- Tự tin khi giao tiếp và thực hành nghề trong môi trường làm việc có yếu tố nước ngoài;

- Chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và đặt mục tiêu cho bản thân;

- Nhiệt tình và say mê công việc;

- Điềm tĩnh, tự chủ khi ra quyết định.

*  Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Tâm huyết với công việc và nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước;

- Trung thực, đáng tin cậy khi thực hiện công việc;

- Có ý thức trách nhiệm trong xây dựng và phát  triển đơn vị sử dụng lao động;

- Chủ động thực hiện công việc;

- Chia sẻ thông tin, tương trợ đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan.

*  Phẩm chất đạo đức xã hội

- Có trách nhiệm với công việc, khách hàng, cộng đồng, xã hội và môi trường;

- Tuân thủ luật pháp Việt Nam.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 


Chia sẻ