Ngành Lâm sinh

28 tháng 4, 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

KHOA LÂM HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   GIỚI THIỆU NGÀNH LÂM SINH

1. Ngành đào tạo:

Tiếng Việt : Lâm sinh                     

Tiếng Anh: Silviculture                 

2. Mã ngành: 52620205                            

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy             

6. Mục tiêu đào tạo

6.1. Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, động vật rừng, đất rừng, điều tra rừng, kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng...

6.2. Kỹ năng

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

- Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường

- Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

- Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

- Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường.

- Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường...

8. Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm (nếu có)

Hội thảo tại Khoa Lâm học- Trường ĐH Gadjah Mada, Indonesia

Tập huấn REDD+ cho các học viên Nhật Bản của Dự án JIPRO tại Núi Luốt, ĐH Lâm nghiệp tháng 5 năm 2015.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

P. CHỦ NHIỆM KHOA

 

Lê Xuân Trường

CN. BỘ MÔN LÂM SINH

 

Lê Xuân Trường

 


Chia sẻ