Giới thiệu ngành Quản lý đất đai

2 tháng 6, 2016

1.Ngành đào tạo:

           Tiếng Việt: Quản lý đất đai  

          Tên tiếng Anh: Land Management

2. Mã ngành: 52850103

3. Thời gian đ ào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 136 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Mục tiêu đ ào tạo

6.1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức về cơ bản về công nghệ địa chính (đo đạc, thành lập bản đồ số, GIS và viễn thám và hệ thống định vị toàn cầu)

- Nắm được các nguyên tắc, phương pháp, trình tự, nội dung lập, chỉnh lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch đô thị và khu dân cư nông dân, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; định giá bất động sản;

- Hiểu được các nội dung quản lý nhà nước về đất đai các cấp, các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, các chính sách, pháp luật đất đai.

- Nắm được kiến thức cơ bản về đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

6.2. Kỹ năng

- Công nghệ địa chính

+ Có khả năng đo vẽ, chỉnh lý, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành quản lý đất đai (bản đồ quy hoạch đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính), trích đo thửa đất, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành như MapInfor, MicroStation, ArcGiS, Vilis… phục vụ công tác quản lý đất đai và tài nguyên - môi trường

- Quản lý Nhà nước về đất đai

+ Vận dụng đúng các chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương theo đúng trình tự, thủ tục hành chính và quy định của pháp luật;

+ Thực hiện đúng quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, lập, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính;

+ Có khả năng thống kê, kiểm kê đất đai các cấp; lập được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Đánh giá được tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất và xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và khu dân cư.

- Thị trường bất động sản

+ Có khả năng định giá các loại đất và bất động sản gắn liền với đất.

+ Có khả năng tư vấn, môi giới về bất động sản, quản lý, điều hành các sàn giao dịch bất động sản, xây dựng chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh bất động sản.

7. Vị trí làm việc

Các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến địa phương; Trung tâm quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ tại các Trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nguyệp, các Viện nghiên cứu, Trung tâm, Tập đoàn, Công ty liên quan đến quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ, tài nguyên và môi trường, các Công ty/trung tâm/văn phòng môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.

8. Các hình ảnh về đào tạo, sản phẩm KHCN và việc làm.

                

                


Chia sẻ