NGÀNH LÂM SINH (SILVICULTURE )

3 tháng 5, 2017
Ngành Lâm sinh là một ngành học hứa hẹn nhiều thú vị đối với những ai yêu rừng, đam mê tìm hiểu, nghiên cứu phát triển rừng. Đây cũng là ngành được quốc tế đang rất quan tâm và có nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ.

Theo Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam tới năm 2020 đã được Chính phủ thông qua, ở vùng Trung du và miền núi phía bắc, giai đoạn 2011- 2020, tập trung đào tạo cho các lĩnh vực mũi nhọn, chủ lực như: sản xuất, chế biến các loại nông, lâm sản, đặc sản chất lượng và giá trị kinh tế cao, công nghiệp khoáng sản, thủy điện, cơ khí, chế tạo và lắp ráp điện tử, công nghiệp vật liệu, du lịch...

Vùng Tây nguyên tập trung đào tạo đủ nhân lực cho các lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn như: thủy điện, khai thác khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, nhân lực kỹ thuật cho phát triển ngành trồng cây công nghiệp, phát triển đào tạo nhân lực tại chỗ cho các ngành dịch vụ.

Là nước nông nghiệp với nhiều lợi thế từ các sản phẩm nhiệt đới nhưng để biến tiềm năng đó thành hiện thực, làm động lực cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa lớn, sản phẩm có khả năng cạnh tranh thì việc đầu tư vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực là cần thiết. Trước mắt, một số ngành học thuộc khối nông, lâm nghiệp không hấp dẫn nhưng tương lai đây sẽ là nghề tạo ra cơ hội việc làm lớn nhất.

Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên môn sâu về sinh lý thực vật, sinh thái rừng, cây rừng, động vật rừng, đất rừng, điều tra rừng, kỹ thuật lâm sinh, trồng rừng...

Kỹ năng

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

- Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường

- Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

- Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

- Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường.

- Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường như Jica, GEF...

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH LÂM SINH

 

TT

Học phần

Tổng số tín chỉ

Thời lượng (tiết)

HP tiên quyết

Lên lớp

Thực hành/ thí nghiệm

Lý thuyết

Bài tập/ thảo luận

Bài tập lớn

 

 

 

TC

TT

TC

TT

TC

TT

TC

TT

 

A.  Kiến thức giáo dục đại cương:  45

I

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

5

60

60

15

30

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

25

25

5

10

 

 

 

 

1

3

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

35

35

10

20

 

 

 

 

1

II

Giáo dục thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Giáo dục quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Ngoại ngữ, Tin học, KHTN, Công nghệ và Môi trường

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.I

Kiến thức bắt buộc

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Anh v¨n  1

4

45

45

15

30

 

 

 

 

 

5

Anh v¨n  2

3

30

30

15

30

 

 

 

 

4

6

Anh v¨n  3

3

30

30

15

30

 

 

 

 

5

7

Anh văn 4

2

20

20

10

20

 

 

 

 

6

8

Toán cao cấp B

3

30

30

15

30

 

 

 

 

 

9

Xác suất thống kê

3

35

35

10

20

 

 

 

 

 

10

Tin học đại cương

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

11

Hoá học đại cương

3

30

30

5

10

 

 

10

20

 

12

Sinh học đại cương

2

22

22

 

 

 

 

8

16

 

13

Di truyền học

3

30

30

5

10

 

 

10

20

 

14

Sinh thái học

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

15

Hoá phân tích

2

22

22

 

 

 

 

8

16

11

IV.II

Kiến thức tự chọn

2/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Pháp luật đại cương

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

17

Khí tượng- Thuỷ văn

2

20

20

5

10

 

 

5

10

 

18

Hóa sinh  đại cương

2

25

25

10 

 

 

 

 

12, 15

19

Sinh thái môi trường

2

20

20

5

10

 

 

 

 

 

20

Biến đổi khí hậu đại cương - BBC

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69

 

 

 

 

 

 

 

I

Kiến thức cơ sở  ngµnh

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I

Kiến thức bắt buộc

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

22

Thực vật học

2

22

22

 

 

 

 

8

16

12

23

Cây rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

22

24

Sinh lý thực vật

3

30

30

 

 

 

 

15

30

12

25

Sinh thái rừng

3

30

30

10

20

 

 

5

10

14, 23

26

Bảo vệ thực vật

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

27

Trắc địa

3

30

30

 

 

 

 

15

30

 

28

Khoa học đất

3

30

30

 

 

 

 

15

30

11

29

Thống kê sinh học

3

30

30

 

 

 

 

 15

30 

9

I.II

Kiến thức tự chọn

4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Đa dạng sinh học

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

31

Quản lý lửa rừng

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

32

Lâm sản ngoài gỗ

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

33

Khoa học gỗ đại cương

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

34

Sinh thái cảnh quan

2

25

25

10 

 

 

 

 

 

35

Địa lý sinh thái rừng

2

20

20

10

20

 

 

 

 

 

36

Tiếng Anh chuyên ngành

2

30

30

 

 

 

 

 

 

 

II

Kiến thức ngành

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.I

Kiến thức bắt buộc

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Giống cây rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

13

38

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

2

20

20

10

20

 

 

 

 

28

39

Điều tra rừng

3

30

30

 

 

 

 

15

30

23, 29

40

Nông lâm kết hợp 1

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

41

Kỹ thuật lâm sinh

3

30

30

 

 

15

45

 

 

23, 25

42

GIS và Viễn thám

3

30

30

 

 

 

 

15

30

27

43

Kinh tế Lâm nghiệp

3

20

20

 

 

10

30

 

 

 

44

Rừng ngập mặn

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

45

Trồng rừng

3

30

30

 

 

10

30

5

10

28, 37

46

Kỹ thuật trồng một số loài cây Lâm nghiệp

2

30

25

5

10

 

 

 

 

45

47

Sản lượng rừng

2

20

20

 

 

 

 

10

20

39

48

Quản lý rừng phòng hộ

2

20

20

10

20

 

 

 

 

46

49

Quy hoạch lâm nghiệp

4

40

40

10

20

10

30

 

 

39,43

50

Quản lý sử dụng đất

2

25

25

5

10

 

 

 

 

 

II.II

Kiến thức tự chọn

4/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Quản lý rừng bền vững

2

20

20

 

 

10

30

 

 

38, 47

52

Động vật rừng 1

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

53

Khai thác lâm sản

2

25

25

 

 

 

 

5

10

 

54

Quản lý dự án lâm nghiệp

2

25

25

5

10

 

 

 

 

43

55

Kỹ thuật  lâm sinh chuyên đề

2

25

25

5

10

 

 

 

 

46

56

Quan trắc sinh thái học

2

20

20

 

 

 

 

10

20

 

57

Quản lý phát thải các bon trong lâm nghiệp - FCEM

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Tốt nghiệp

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

D. Thực tập nghề nghiệp: 10 tín chỉ

TT

Đợt thực tập

Nội dung thực tập

Số tín chỉ

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

- Trắc địa

- Cây rừng

- Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

- Sinh thái rừng

 

4

 

Học kỳ 5

2

Thực tập nghề nghiệp 2

- Điều tra rừng

- Kỹ thuật lâm sinh

- Giống cây rừng

 

3

 

Học kỳ 6

3

Thực tập nghề nghiệp 3

-  Trồng rừng

- Quy hoạch lâm nghiệp

- Rèn nghề

 

3

 

Học kỳ 7

 

Tổng số tín chỉ : 134


Chia sẻ

HIỂU THÊM VỀ NGÀNH HIỂU THÊM VỀ NGÀNH

Hiện nay Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ. Theo Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chế biến gỗ là 1 trong 10 ngành mang lại nguồn thu lớn nhất từ xuất khẩu và có đóng góp đáng kể vào GDP cả nước. Với cơ hội lớn như vậy, ngành đang cần rất nhiều lao động chất lượng cao, và thực tế là 100% sinh viên của ngành Công nghệ chế biến lâm sản ra trường có việc làm phù hợp với thu nhập cao.
Nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện nay đang bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân chính là do hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên không hợp lý. Việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên một cách bền vững đang đặt ra hết sức cấp thiết, để giải quyết vấn đề này trước mắt cần đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.
Mục tiêu đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, thực trạng khai thác, tàn phá tài nguyên thiên nhiên và các vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng đang đặt ra bài toán tồn tại cho loài người. Muốn tồn tại và phát triển bền vững, con người cần thiết phải hiểu biết về thiên nhiên, môi trường để quản lý, bảo về tài nguyên và môi trường.