Cùng khám phá văn hóa chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp

17 tháng 9, 2017
VNUF - Bản lĩnh; Đổi mới; Sáng tạo; Vươn tới những tầm cao! Hãy chung tay dựng xây và khẳng định văn hóa chất lượng tại VNUF để "Lâm nghiệp nâng bước, đất nước phồn vinh"

https://www.youtube.com/watch?v=WZpv_4xIksA&t=86s


Chia sẻ