Asset Publisher Asset Publisher

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG (KIỂM LÂM) - "“BẢO VỆ RỪNG LÀ BẢO VỆ NGUỒN SỐNG”

28 tháng 4, 2017
Mục tiêu đào tạo những kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

Sinh viên được trang bị kiến thức Đa dạng sinh học, Quản lý rừng bền vững, Kinh tế tài nguyên môi trường, Phòng chống cháy rừng và sâu bệnh hại, Quy hoạch và điều chế rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên rừng và môi trường cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan, về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

  Sau tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng như

Phân tích các hệ sinh thái môi trường, sinh thái rừng; Phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Áp dụng các kiến thức xã hội, kinh tế, pháp luật vào công tác quản lý bảo vệ rừng và môi trường; Giám sát và đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và môi trường; Tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, phân tích đánh giá tài nguyên rừng và môi trường; Thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng, môi trường bền vững; Làm việc trong môi trường đa văn hóa với cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong giao tiếp và thúc đẩy các hoạt động quản lý với các bên liên quan; Tổ chức thực hiện các phương án, dự án, chương trình quản lý tài nguyên rừng và môi trường bền vững.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Đảm trách công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng tại: các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tài nguyên rừng và môi trường (Tổng cục lâm nghiệp, Cục kiểm lâm ...), các doanh nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu về tài nguyên rừng và môi trường bền vững, các cơ sở đào tạo, các cơ quan điều tra, quy hoạch rừng, các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

- Làm việc tại các trường, phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng;

- Làm việc tại các viện điều tra qui hoạch, quản lý tài nguyên rừng, các trung tâm ứng và triển khai lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm.

- Giảng dạy chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…;

- Có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp.


Chia sẻ
Khảo sát việc làm sinh viên
Khảo sát việc làm của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp sau khi ra trường: