ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2018

4 tháng 4, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Điều kiện xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:

Đối tượng tuyển sinh tại Trường Đại học lâm nghiệp (Cơ sở chính tại Hà Nội) và Phân hiệu Trường Đại học lâm nghiệp tại tỉnh Đông Nai (sau đây gọi tắt là Phân hiệu): là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương và đạt các tiêu chí xét tuyển của Trường Đại học Lâm nghiệp theo từng phương thức xét tuyển.

a. Đối với phương thức 1: thí sinh dùng điểm kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

- Điểm các thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Môn xét tuyển vào bậc đại học quy định cho từng ngành học theo phương thức 1 được thể hiện ở Bảng 05 (áp dụng cơ sở chính), Bảng 06 (áp dụng cho Phân hiệu tỉnh Đồng Nai).

- Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực nếu có.

- Xét điểm theo tổ hợp từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên).

b. Đối với phương thức 2: thí sinh dùng kết quả học tập bậc THPT để xét tuyển

- Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển):

+ Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

+ Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 giống tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (như phương thức 1) 

- Bước 2: Tính điểm trúng tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh đạt sàn xét tuyển.

Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

      ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4

Trong đó: + ĐTT: Điểm trúng tuyển;

+ ĐM1: Điểm trung bình Môn 1 cả năm lớp 12/Điểm tổng kết năm lớp 10;

+ ĐM2: Điểm trung bình Môn 2 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 11;

+ ĐM3: Điểm trung bình Môn 3 cả năm lớp 12/ Điểm tổng kết năm lớp 12;

+ Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

c. Phương thức 3: tổ chức thi tuyển sinh

Phương thức thi tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện từ năm 2017. Đối với năm 2018, Nhà trường tiếp tục thực hiện phương thức thi tuyển sinh riêng được tổ chức dự kiến vào tháng 11-12 nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được thông báo chi tiết trên website của trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ: http://tuyensinh.vfu.edu.vn/trang-chu).

- Tổ hợp các môn thi tuyển sinh gồm: Toán, Vật lý, Hóa học. Hình thức thi bài làm tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 180 phút.

- Phương pháp xét tuyển vào đại học:

+ Bước 1: Tính điểm xét tuyển (các điểm thành phần theo thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) cho các thí sinh không có môn thi nào bị điểm liệt.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

      ĐXT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4

Trong đó: -  ĐXT: Điểm xét tuyển;

- ĐM1: Điểm môn thi 1;

- ĐM2: Điểm môn thi 2;

- ĐM3: Điểm môn thi 3;

- Đ4: Điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

+ Bước 2: Xác định người trúng tuyển

 Xét tuyển Điểm xét tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Công tác tổ chức thi tuyển sinh, bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và điều kiện dự thi; tổ chức đăng ký dự thi; trách nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấm thi; phúc khảo; chế độ báo cáo và lưu trữ; thanh tra, khen thưởng, xử lý các sự cố bất thường và xử lý vi phạm được thực hiện theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh chính và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ đăng ký dự thi  bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường tại Phụ lục 1);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2018; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018 (bản chính).

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

+ Học bạ THPT (bản sao).

+ 2 ảnh cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng.

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh và số điện thoại để Trường thông báo kết quả xét tuyển. 

- Lệ phí dự thi tuyển sinh: 30.000 đồng/môn thi.


Chia sẻ