VĂN BẢN LUẬT

Văn bản cấp Trung ương

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
93/2020/NĐ-CP 18/08/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020 Quyết định 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
893/QĐ-TTg 25/06/2020 Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
26/CT-TTg 24/06/2020 Chỉ thị Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
31/NQ-CP 17/03/2020 Nghị quyết Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định Về công tác văn thư
14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 Nghị định Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
45/2019/QH14 20/12/2019 Bộ luật Lao động
52/2019/QH14 27/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
46/2019/QH14 21/11/2019 Luật Thư viện
1659/QĐ-TTg 19/11/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”
861/QĐ-TTg 11/07/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
14/VBHN-VPQH 04/07/2019 Luật Kế toán
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Giáo dục
733/QĐ-TTg 14/06/2019 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
35/NQ-CP 04/06/2019 Nghị quyết Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
01/2019/ND-CP 01/01/2019 Nghị định Về Kiểm lâm và Lục lượng chuyên trách bảo vệ rừng
36/2018/QH14 23/12/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
34/2018/QH14 22/12/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
1299/QĐ-TTg 03/10/2018 Nghị định Phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”
37/2018/QĐ-TTg 31/08/2018 Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
04/2018/L-CTN 14/06/2018 Lệnh về việc công bố Luật
26/2018/QH14 14/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao
03/2018/L-CTN 12/06/2018 Lệnh về việc công bố Luật
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo
70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
41/CP-KTTH 13/03/2018 V/v đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật Lâm nghiệp
02/VBHN-BNV 09/11/2017 Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Nghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
91/2017/NĐ-CP 30/07/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Nghị đinh Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
18/2017/QĐ-TTg 31/05/2017 Quyết định Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
57/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Nghị định Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
46/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị đinh Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
10/CT-TTg 27/03/2017 Chỉ thị Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng
2469/QĐ-TTg 16/12/2016 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
418/QĐ-TTg 17/03/2016 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
72/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
695/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
49/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Nghị định quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong Nhà trường
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập
124/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Nghị định sửa đổi khoản 6 điều 31 nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
64/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
74/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
37/2013/QĐ-TTg 26/06/2013 Quyết định Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
29/2013/QH13 17/06/2013 Luật khoa học và công nghệ
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
65/2012/NĐ-CP 06/10/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (dưới đây viết gọn là Nghị định số 136/2007/NĐ-CP)
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo
73/2012/NĐ-CP 26/09/2012 Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
66/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
55/2012/NĐ-CP 26/06/2012 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật lao động
08/2012/QH13 18/06/2012 Luật giáo dục đại học
711/QĐ-TTg 13/06/2012 Quyết định Phê duyệt “chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”
41/2012/NĐ-CP 08/05/2012 Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
27/2012/NĐ-CP 06/04/2012 Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
08/2012/QĐ-TTg 08/02/2012 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Quyết định Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
61/2010/QĐ-TTg 30/09/2010 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
911/QĐ-TTg 17/06/2010 Quyết định Phê duyệt đề án đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Nghị định quy định những người là công chức
128/2009/QĐ-TTg 27/10/2009 Quyết định Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, Tối mật của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11
52/2009/NĐ-CP 13/06/2009 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
115/2008/QĐ-TTg 27/08/2008 Quyết định Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
78/2008/NĐ-CP 17/07/2008 Nghị định Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
09/2008/QH12 03/06/2008 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
34/2008/NĐ-CP 25/03/2008 Nghị định quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
136/2007/NĐ-CP 17/08/2007 Nghị định quy định Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
59/2007/QĐ-TTg 07/05/2007 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật sở hữu trí tuệ
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng chống tham nhũng
86/2015/NĐ-CP 02/10/2005 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập
47/2005/QH11 14/06/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dung trong lĩnh vực kế toán nhà nước
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định quy định về công tác văn thư
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật thi đua, khen thưởng
03/2003/QH11 17/06/2003 Luật kế toán
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quyết định Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước
01/2002/QH11 16/12/2002 Luật ngân sách
33/2002/NĐ-CP 28/03/2002 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 Bảo vệ bí mật Nhà nước