Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

21 tháng 7, 2016

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

1. Phòng Tổ chức - Cán bộ

2. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Phòng Đào tạo

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

5.  Phòng Quản lý đầu tư

6.  Phòng Quản trị thiết bị

7. Phòng Chính trị - Công tác sinh viên

8. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

9. Phòng Khoa học và Công nghệ

10. Phòng Hợp tác quốc tế

11. Phòng Thanh tra

12. Phòng Đào tạo sau đại học

13. Phòng Bảo vệ

14. Trung tâm Công nghệ thông tin

15. Thư viện

16. Trường THPT Lâm nghiệp

17. Trung tâm Dịch vụ

18. Trạm Y tế

19. Khoa Cơ điện và Công trình

20. Khoa Lâm học

21. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

22. Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

23. Khoa Lý luận chính trị

24. Viện Sinh thái rừng và Môi trường

25. Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

26. Viện Công nghiệp gỗ

27. Viện Kiến trúc cảnh quan - Nội thất

28. Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

39. Bộ môn Giáo dục quốc phòng

30. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

31. Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học

32. Ban Tạp chí và Website​

33. Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

 

 

 


Chia sẻ