Thông báo Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến năm học 2018 - 2019

8 tháng 5, 2019

Quy định về nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện, công nhận sáng kiến

Mẫu 01 đề nghị công nhận sáng kiến

- Mẫu 02 biên bản họp xét công nhận sáng kiến

Mẫu 03 Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Trường

Mẫu 03a Báo cáo đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp Bộ​

Mẫu 03b Báo cáo tóm tắt sáng kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ/cấp toàn quốc/ Huân chương lao động

Mẫu 04 Phiếu đánh giá, chấm điểm sáng kiến

Mẫu 05, 05a và 06 Mẫu xét sáng kiến


Chia sẻ