Thông báo Về kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020

14 tháng 9, 2020

Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBVC, LĐ năm học 2019 - 2020: Xem chi tiết


Chia sẻ