Các Mẫu biểu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2019

26 tháng 11, 2019

File đính kèm:

- Mau 1: Bao cao kiem diem tap the

- Mau 2: Ban kiem diem ca nhan

- Mau 3: Phieu xin y kien Chi uy noi cu tru

- Mau 4: Xep loai chat luong Dang vien

- Mau 5: Tong hop de xuat muc chat luong Dang vien

- Mau 6: Phieu bo sung ho so Dang vien

- Mau 7: Ban ke khai tai san, thu nhap

- Lien he cac bieu hien suy thoai

- Các mẫu biểu kiểm điếm, đánh giá, xếp loại (File.rar)


Chia sẻ