Tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập đến hết ngày 08/3/2020 của HSSV các bậc, các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19

28 tháng 2, 2020
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tạm dừng kế hoạch học tập của HSSV các bậc, các hệ đào tạo trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 (riêng Học viên cao học và Nghiên cứu sinh tại Cơ sở Hà Nội và Đồng Nai nghỉ hết ngày 15/03/2020) như sau:

 


Chia sẻ